အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြန့်ဝေသည်။
D4I1826K-3

D4I1826K-3

DiTom Microwave Inc.

ဖော်ပြချက်

18.00 - 26.50 GHZ ISOLATOR

၁၀,၉၁၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

D4I8596-2

D4I8596-2

DiTom Microwave Inc.

ဖော်ပြချက်

8.50 - 9.60 GHZ ISOLATOR

၁၀,၈၀၃

Order တွင်နောက်ထပ်<

D4C2030-1

D4C2030-1

DiTom Microwave Inc.

ဖော်ပြချက်

20.00 - 30.00 GHZ CIRCULATOR

၁၀,၈၆၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

D4C7018

D4C7018

DiTom Microwave Inc.

ဖော်ပြချက်

7.00 - 18.00 GHZ CIRCULATOR

၁၀,၉၁၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

D4I0118-2

D4I0118-2

DiTom Microwave Inc.

ဖော်ပြချက်

1.60 - 1.80 GHZ ISOLATOR

၁၀,၈၁၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

D3C3742-5

D3C3742-5

DiTom Microwave Inc.

ဖော်ပြချက်

3.70 - 4.20 GHZ CIRCULATOR

၁၀,၉၁၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

D3I8016-3

D3I8016-3

DiTom Microwave Inc.

ဖော်ပြချက်

8.00 - 16.00 GHZ ISOLATOR

၁၀,၈၁၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

D4I2030

D4I2030

DiTom Microwave Inc.

ဖော်ပြချက်

20.00 - 30.00 GHZ ISOLATOR

၁၀,၉၀၃

Order တွင်နောက်ထပ်<

D4C6012-2

D4C6012-2

DiTom Microwave Inc.

ဖော်ပြချက်

6.00 - 12.40 GHZ CIRCULATOR

၁၀,၉၂၅

Order တွင်နောက်ထပ်<

D4I2327-3

D4I2327-3

DiTom Microwave Inc.

ဖော်ပြချက်

2.30 - 2.70 GHZ ISOLATOR

၁၀,၈၈၃

Order တွင်နောက်ထပ်<

D3C0116-6

D3C0116-6

DiTom Microwave Inc.

ဖော်ပြချက်

1.40 - 1.60 GHZ CIRCULATOR

၁၀,၈၂၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

D3C4043-3

D3C4043-3

DiTom Microwave Inc.

ဖော်ပြချက်

40.00 - 43.50 GHZ CIRCULATOR

၁၀,၉၈၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

D4I9211-3

D4I9211-3

DiTom Microwave Inc.

ဖော်ပြချက်

9.20 - 10.50 GHZ ISOLATOR

၁၀,၉၃၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

D3C2640Q-5

D3C2640Q-5

DiTom Microwave Inc.

ဖော်ပြချက်

26.50 - 40.00 GHZ CIRCULATOR, 2.

၁၀,၉၈၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

D3C2021-2

D3C2021-2

DiTom Microwave Inc.

ဖော်ပြချက်

20.00 - 21.50 GHZ CIRCULATOR

၁၀,၉၉၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

D4C0670

D4C0670

DiTom Microwave Inc.

ဖော်ပြချက်

0.60 - 0.70 GHZ CIRCULATOR

၁၀,၉၀၃

Order တွင်နောက်ထပ်<

D3C8020-2

D3C8020-2

DiTom Microwave Inc.

ဖော်ပြချက်

8.00 - 20.00 GHZ CIRCULATOR

၁၀,၉၇၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

D4C1722N

D4C1722N

DiTom Microwave Inc.

ဖော်ပြချက်

1.70 - 2.20 GHZ CIRCULATOR

၁၀,၈၉၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

D3C1218

D3C1218

DiTom Microwave Inc.

ဖော်ပြချက်

12.00 - 18.00 GHZ CIRCULATOR

၁၀,၉၆၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

D4I4450

D4I4450

DiTom Microwave Inc.

ဖော်ပြချက်

4.40 - 5.00 GHZ ISOLATOR

၁၀,၈၉၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

Top