အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြန့်ဝေသည်။
PC-12-100

PC-12-100

Signal Transformer

ဖော်ပြချက်

PWR XFMR LAMINATED 1.2VA TH

၁၁,၀၈၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

166N24

166N24

Hammond Manufacturing

ဖော်ပြချက်

PWR XFMR LAMINATED 96VA CHAS MT

၁၀,၈၉၁

Order တွင်နောက်ထပ်<

166A24

166A24

Hammond Manufacturing

ဖော်ပြချက်

PWR XFMR LAMINATED 0.63VA CHAS

၁၀,၉၉၅

Order တွင်နောက်ထပ်<

266M18

266M18

Hammond Manufacturing

ဖော်ပြချက်

PWR XFMR LAMINATED 54VA CHAS MT

၁၀,၈၉၁

Order တွင်နောက်ထပ်<

F20-1000-C2

F20-1000-C2

Triad Magnetics

ဖော်ပြချက်

PWR XFMR LAMINATED 20VA TH

၁၀,၈၉၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

0200MD-1-003

0200MD-1-003

Talema

ဖော်ပြချက်

PWR XFMR TORO 200VA CHAS MT

၁၀,၉၆၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

266GD12

266GD12

Hammond Manufacturing

ဖော်ပြချက်

PWR XFMR LAMINATED 8.4VA CHAS MT

၁၀,၈၉၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

VPM18-5560

VPM18-5560

Triad Magnetics

ဖော်ပြချက်

PWR XFMR TORO 100VA CHAS MT

၁၁,၁၃၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

370DAXP

370DAXP

Hammond Manufacturing

ဖော်ပြချက်

PWR XFMR LAMINATED 76VA CHAS MT

၁၀,၈၃၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

62062

62062

Talema

ဖော်ပြချက်

PWR XFMR TORO 25VA CHAS MT

၁၀,၉၂၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

HPI-15

HPI-15

Signal Transformer

ဖော်ပြချက်

PWR XFMR LAMINATED 1500VA CHAS

၁၀,၉၇၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

PC-40-20

PC-40-20

Signal Transformer

ဖော်ပြချက်

PWR XFMR LAMINATED 1VA TH

၁၀,၈၇၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

F48-023

F48-023

Triad Magnetics

ဖော်ပြချက်

PWR XFMR LAMINATED 1.1VA TH

၁၀,၂၀၂

Order တွင်နောက်ထပ်<

F-91X

F-91X

Triad Magnetics

ဖော်ပြချက်

PWR XFMR LAMINATED CHASSIS MT

၁၁,၂၃၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

166E18

166E18

Hammond Manufacturing

ဖော်ပြချက်

XFRMR LAMINATED 5.4VA CHAS MOUNT

၁၀,၉၀၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

MPI-300-48

MPI-300-48

Signal Transformer

ဖော်ပြချက်

PWR XFMR LAMINATED 300VA CHAS MT

၁၀,၉၇၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

DST-4-28

DST-4-28

Signal Transformer

ဖော်ပြချက်

PWR XFMR LAMINATED 6VA TH

၁၁,၃၉၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

FP20-125-B

FP20-125-B

Triad Magnetics

ဖော်ပြချက်

PWR XFMR LAMINATED 2.5VA TH

၁၀,၈၇၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

A41-25-20

A41-25-20

Signal Transformer

ဖော်ပြချက်

PWR XFMR LAMINATED 25VA CHAS MT

၁၀,၉၉၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

TCT40-06E07K-B

TCT40-06E07K-B

Triad Magnetics

ဖော်ပြချက်

PWR XFMR LAMINATED 40VA CHAS MT

၁၁,၆၁၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

Top